O GA AA

Grantová agentura Academia aurea (GA AA) je nezávislou grantovou agenturou se sídlem v ČR, jejímž posláním je podporovat vědecký výzkum. V rámci vyhlášených výzev financuje vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu ve vybraných vědeckých oblastech. Při své činnosti se řídí Statutem Grantové Agentury. GA AA rozhoduje o přidělování účelových a institucionálních prostředků, a to jak ze soukromých, resortních i z veřejných zdrojů.

Řídícím orgánem grantové agentury je Rada GA AA navrhovaná z řad významných akademických a vědeckých pracovníků, případně významných odborníků z praxe.

GAAA vyhlašuje veřejné výzvy ve 2 základních programech:

 • Základní výzkum
 • Aplikovaný výzkum

Cílem programu Základní výzkum je podpora projektů základního výzkumu v následujících podporovaných oblastech (2017-2022):

 • Bezpečnostní a kriminologická studia
 • Digitální ekonomika a společnost
 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
 • Informatika
 • Lidské zdroje
 • Logistika a krizové řízení
 • Marketingové komunikace
 • Masmédia
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Podnikání
 • Právo
 • Psychologie

Cílem programu Aplikovaný výzkum je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký aplikační a inovační potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách u aplikačních garantů z řád průmyslových a dalších podniků se sídlem v České republice a na Slovensku. Podporované oblasti výzkumu v programu Aplikovaný výzkum v letech 2021-2022:

 • Techno-ekonomická optimalizace vodního hospodářství
 • Inovace v oblasti dalšího využití stavebních odpadů
 • Inovace v oblasti zpracování a recyklace plastů
 • Inovace v oblasti managementu soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů

Cíle GA AA:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro aplikaci výsledků v praxi.
 • Podporovat rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce na území ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v základním a aplikovaném výzkumu.
 • Propojovat potřeby podnikatelských subjektů v oblasti vědy a výzkumu s vědeckými týmy v příslušných oblastech výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k vědeckému výzkumu v podporovaných oblastech.