O GA AA

Grantová agentura Academia aurea (GA AA) je nezávislou grantovou agenturou se sídlem v ČR, jejímž posláním je podporovat vědecký výzkum. V rámci vyhlášených výzev financuje vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu ve vybraných vědeckých oblastech. Při své činnosti se řídí Statutem Grantové Agentury. GA AA rozhoduje o přidělování účelových a institucionálních prostředků, a to jak ze soukromých, resortních i z veřejných zdrojů.

Řídícím orgánem grantové agentury je Rada GA AA navrhovaná z řad významných akademických a vědeckých pracovníků, případně významných odborníků z praxe.

Podporované oblasti výzkumu v roce 2017-2021:

 • Ekonomika a management
 • Podnikání
 • Právo
 • Masmédia
 • Marketingové komunikace
 • Bezpečnostní a kriminologická studia
 • Informatika
 • Psychologie
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
 • Logistika a krizové řízení
 • Lidské zdroje

Cíle GA AA:

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro aplikaci výsledků v praxi.
 • Podporovat rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce na území ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v základním a aplikovaném výzkumu.
 • Propojovat potřeby podnikatelských subjektů v oblasti vědy a výzkumu s vědeckými týmy v příslušných oblastech výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k vědeckému výzkumu v podporovaných oblastech.