Rada GA AA

Řídícím a koncepčním orgánem Grantové agentury je Vědecká rada GA (dále jen Rada GA) navrhovaná z řad významných akademických a vědeckých pracovníků, případně významných odborníků z praxe. Členy rady jmenuje a odvolává Správní rada Nadačního fondu podnikavostí k prosperitě. Činnost Rady Grantové agentury řídí její předseda. Funkční období Rady Grantové agentury je čtyřleté. Členství v Radě Grantové agentury zaniká uplynutím funkčního období, rezignací člena, ukončením pracovního poměru nebo odvoláním z jiných důvodů.

Administrativní a technické záležitosti jsou v kompetenci tajemníka Rady Grantové agentury.

Rada Grantové agentury vyhlašuje grantové schéma včetně konkretizace zaměření pro daný rok, stanovuje termíny pro podávání grantových žádostí, určuje oponenty pro posuzování grantových žádostí z řád členů Oborových komisí a externích odborníků v dané vědecké oblasti, připravuje a schvaluje seznam grantových žádostí doporučených k financování, na základě hodnocení Oborové komise posuzuje kvalitu řešení projektu a dále roční zprávu o své činnosti. Termín pro kontrolu kvality řešení jednotlivých projektů a zpracování roční zprávy o činnosti Rady Grantové agentury je 15. 2. běžného kalendářního roku následující po roce realizace projektu.

Členové rady Grantové agentury Academia aurea:

Předseda:

 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – Pan-European University, Czech Republic

Členové:

 • prof. Armenia Androniceanu – The Bucharest University of Economic Studies, Romania
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
 • doc. Dr. Yuriy Bilan – Rzeszow University of Technology, Poland
 • doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. – University College of Business in Prague, Czech Republic
 • Dr. Martin Čepel, PhD., MBA – Benzinol s.r.o., Slovakia
 • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. – University of Žilina, Slovakia
 • doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD., MBA, LL.M – College of Entrepreneurship and Law, Pan-European University, Czech Republic
 • prof. Sebastan Kot – North-West University, South Africa, Czestochowa University of Technology, Poland
 • prof. Ing. Maya Lambovska, DSc. – University of National and World Economy in Sofia, Bulgary
 • assoc. prof. Kornélia Lazányi, PhD – Obuda University in Budapest, Hungary
 • prof. dr. Ivan Mihailovič – University of Belgrade, Serbia
 • prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – University of Economics, Czech Republic
 • JUDR. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA – University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic