Nadační fond podnikavostí k prosperitě

Nadační fond podnikavostí k prosperitě je administrativním a technickým partnerem pro poskytování grantové podpory prostřednictvím Grantové agentury Academia aurea, a zároveň jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na rozvoj vědy a výzkumu pro GA AA. Nadační fond podnikavostí k prosperitě vznikl pod názvem Nadační fond podnikavostí k prosperitě dne 22. září 2007 registrací v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 273. Nadační fond je právnickou osobou. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem nadačního fondu.

Nadační fond podnikavostí k prosperitě je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšnému účelu, kterým je:

  1. podporovat rozvoj podnikání a podnikavosti,
  2. podporovat výzkum podnikatelského prostředí a vývojových tendencí podnikání v České republice,
  3. přispívat k vytvoření perspektivního podnikatelského prostředí,
  4. napomáhat v odstraňování bariér v podnikání,
  5. podporovat vysokoškolské vzdělávání v oboru podnikání,
  6. iniciovat a podporovat reformy a projekty směřující k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a ke zvyšování kvality života podnikatelů a podnikavých lidí,
  7. podpora vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.

Prostředky nadačního fondu budou užity na podporu vědy, výzkumu, tvůrčí činnosti, vzdělání a dalších výzkumných a vývojových účelů se zaměřením na oblast podnikání.

Vize a poslání – proč se věnujeme podpoře podnikání?

V českém sektoru nestátních neziskových organizací je podpoře podnikání stále věnována nedostatečná pozornost. Podnikání si tuto pozornost rozhodně zaslouží a k jeho rozvoji bude účinně a kvalifikovaně napomáhat tento nadační fond stejně jako mu již od roku 2000 svou činností napomáhá Vysoká škola podnikání, a. s.

A proč podpora podnikání a podnikavosti?

  • skrývá v sobě velký potenciál v podobě ekonomického a sociálního rozvoje
    účinně snižuje nezaměstnanost, vytváří příležitosti pro seberealizaci a kariérní růst
  • umožňuje udržitelný ekonomický růst
  • vede k postupnému srovnávání české ekonomiky s nejvyspělejšími ekonomikami v EU i ve světě
  • dynamické podnikatelské prostředí přitahuje investory a tím zajišťuje trvalý hospodářský růst
  • vysoký ekonomický růst = prosperita a blahobyt společnosti
  • pouze podnikavá společnost umožní dlouhodobý růst životní úrovně a kvality života nás všech

Poslání

  • podporovat rozvoj podnikání a podnikavosti
  • podporovat výzkum podnikatelského prostředí a vývojových tendencí podnikání v České republice
  • přispívat k vytvoření perspektivního podnikatelského prostředí
  • napomáhat v odstraňování bariér v podnikání
  • podporovat vysokoškolské vzdělávání v oboru podnikání
  • iniciovat a podporovat reformy a projekty směřující k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a ke zvyšování kvality života podnikatelů a podnikavých lidí

Vize

Vize Nadačního fondu obsahuje hlavní představy zakladatelů o vývoji a budoucím stavu podporovaných oblastí:

1. atraktivní, dynamické a konkurenceschopné podnikatelské prostředí stimulující:

  • dlouhodobý ekonomický růst a sociální rozvoj
  • vysokou míru zaměstnanosti
  • příliv zahraničních investic
  • tvorbu nových pracovních příležitostí
  • růst životní úrovně a kvality života jednotlivců i celé společnosti

2. rostoucí úroveň podnikatelských znalostí a dovedností směřujících k vyšší konkurenceschopnosti české podnikatelské sféry

3. pozitivní vnímání a postoj společnosti k podnikání a podnikavosti, růst motivace k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti