Kritéria hodnocení

Kritéria pro hodnocení žádosti o přidělení grantu

Pro hodnocení žádosti o přidělení grantu, která jsou rozhodující pro finanční podporu, jsou stanovena následující kritéria:

  1. Originalita, přínos pro daný vědní obor či jinou odbornou aktivitu, identifikace výstupů a jejich využitelnost a dále úplnost a kvalita zpracování žádosti.
  2. Odborná způsobilost a zkušenost žadatele/řešitelského týmu s ohledem na jeho/jejich technické a institucionální zázemí.
  3. Rozpočet projektu, jeho přehlednost, zdůvodnění jednotlivých položek a přiměřenost. 

Podrobnější kritéria se stanovují v příslušné výzvě.

Stanovení výsledného pořadí žádostí o přidělení grantu

  1. Rada GA ve stanoveném termínu jmenuje 2 oponenty (mimo pracoviště žadatele), z toho 1 z řád členů OP, kteří zpracovávají oponentní posudky pro posouzení kvality žádostí o přidělení grantu podle stanovených kritérií. Posudky jsou zpracovány do formuláře, který obsahuje bodové vyjádření hodnocených kritérií. Osoby oponentů nejsou zveřejňovány.
  2. Na základě dosažených bodů a doporučení OP stanovuje Rada GA výsledné pořadí žádostí o přidělení grantu v tajném hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  3. Počet schválených žádostí je závislý na objemu grantového fondu schváleného na daný rok.
  4. Jednání Rady GA mají důvěrný charakter. Z jednání Rady GA se pořizuje zápis.