Základní informace

Rada GA AA zpravidla 2x za rok vyhlašuje grantové výzvy k předkládání žádosti o schvalení grantu.

Žádost o schválení grantu

Žádost o schválení grantu se podává v elektronickém formuláři ve stanoveném termínu na e-mailovou adresu upřesněnou ve výzvě pro daný rok.

Žádost o schválení grantu musí splňovat následující náležitosti:

 • Popis návrhu grantu, jeho zdůvodnění, aktuálnost, předpokládané výstupy a harmonogram řešení.
 • Údaje o řešiteli/řešitelském týmu, odborná způsobilost pro řešení projektu, předchozí zkušenosti a publikační činnost vztahující se k předmětu projektu (CV).
 • Rozpočet projektu.
 • Jeden žadatel/řešitelský tým může být v daném kalendářním roce podpořen jen jedním grantem.

Základní pravidla řešení projektu

 1. S příjemcem finanční podpory (příjemce) je uzavřena smlouva, která obsahuje zodpovědné osoby řešitele/řešitelského týmu, popis věcného řešení projektu, postup řešení, měřitelné výstupy, harmonogram řešení, rozpočet projektu a další povinnosti obou smluvních stran.
 2. Příjemce je povinen zahájit a realizovat řešení grantového projektu způsobem a ve lhůtě, jaké uvádí smlouva.
 3. Výsledky grantového projektu dokládá a prezentuje způsobem, který odpovídá charakteru příslušného vědního oboru či odborné aktivity a charakteru grantového projektu.
 4. Příjemce je povinen Radu GA písemně informovat o veškerých změnách, které nastaly v době řešení grantového projektu a které by mohly mít jakýkoliv vliv na řešení.
 5. Publikační výstupy lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a současně je uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu.
 6. Příjemce je povinen nejméně po dobu 3 let od skončení řešení grantového projektu uchovávat veškerou dokumentaci týkající se přímo nebo nepřímo grantového projektu a postupu řešení.

Hospodaření s grantovými prostředky

 1. Příjemce je povinen hospodařit s grantovými prostředky v souladu se smlouvou. Při čerpání je nutné dodržet základní skladbu prostředků, která byla schválena při rozhodnutí o podpoře grantového projektu a která je uvedena ve smlouvě. Grantové prostředky jsou určeny pouze k úhradě nákladů přímo spojených s řešením jednotlivých grantů, na které byly přiděleny. Přidělovány jsou pouze neinvestiční prostředky.
 2. Podpora je čerpána prostřednictvím žádostí o platbu v souladu s rozpočtem a harmonogramem řešení projektu. Závěrečné vyúčtování provede příjemce nejpozději do dvou měsíců po ukončení projektu.
 3. V případě nedodržení pravidel GA je příjemce povinen přijaté finanční prostředky vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele. 

Závěrečná zpráva

 1. Příjemce je povinen nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě předložit a doručit Radě GA závěrečnou zprávu grantového projektu. Závěrečná zpráva je zpracována ve standardizovaném formuláři.
 2. Závěrečná zpráva obsahuje následující údaje:
  1. Základní údaje o projektu a řešiteli/řešitelském týmu.
  2. Informace o cílích projektu, metodologii řešení, postupu řešení, pramenech a všech změnách věcného řešení, které při řešení případně nastaly spolu se zdůvodněním, a to za za celou dobu řešení grantového projektu.
  3. Celkové shrnutí dosažených výsledků, úplný výčet všech výsledků a výstupů grantového projektu. Součástí je příloha o publikacích, softwarech, užitných vzorech, nových metodách, využití výsledků řešení v praxi apod.
  4. Přehled čerpání přidělených finančních prostředků v souladu se schválenou smlouvou a zdůvodnění případných změn.
  5. Závěrečné zprávy ukončených projektů jsou veřejně dostupné na webové stránce GA.